תקנון האתר

אתר "magnor.co.il ״ מופעל ע"י חברת מגנור הדברה אלקטרונית בע״מ , ע.פ 513966838 (להלן:" מפעיל האתר"), בכתובת אינטרנט www.magnor.co.il  (להלן "האתר").

הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש, פרטיות וביטול עסקה אלו ("התקנון"). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין המפעיל.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשב נייח, מחשב נייד וכו').

 

 1. כללי

א. בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר ו/או רוכש דרך האתר מוצרים (להלן: "המשתמש").

ב. ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

ג. הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.

ד. תקנון זה יהיה מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

ה. מפעיל האתר זוקף לזכותו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בו ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של תנאי השימוש ותחולתם.

ו. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.

ז. האתר הינו אתר אינפורמטיבי + חנות מקוונת לרכישת סדנאות וקורסים. באתר ניתן למצוא בלוג בנושא בניית אתרים בפלטפורמת וויקס, תכנים חינמיים, קבצים להורדה לנרשמים ועוד.

 1. התכנים באתר:

א. האתר יכלול בתוכו בלוג, טקסטים, תמונות, ומידע נוסף (להלן: "התכנים").

ב. התכנים מוצעים למשתמש לצפייה בהשאלה בלבד, לשימוש אישי ושאינו מסחרי ובהיקף המותר על-פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.

 1. הגבלת אחריות מצד מפעיל האתר

א. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעיל האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג'.

ב. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר.

ג. על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעיל האתר ולהתריע בפניו על כך, לאחר מכן מפעיל האתר יבדוק את הנושא וייתכן כי יסיר את התוכן במידה וייראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעיל האתר ויודגש כי מפעיל האתר איננו אחראי ולא יהיה אחראי לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.

ד. מפעיל האתר לא יהיה אחראי להתקשרות המשתמש עם מפרסמים באתר.

ה. מפעיל האתר רשאי לשנות בכל עת את תכני האתר, להחליף איזה מהתכנים, להוסיף תכנים ולשנות את היצע המוצרים באתר.

ו. האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.

ז. כל התכנים המוצגים באתר, לרבות הקורסים אינם מהווים תחליף לייעוץ ע"י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר.

ח. האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").

ט. מפעיל האתר לא יישא באחריות להתאמת האתר לצרכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.

י. המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעיל האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

יא. מפעיל האתר בודק את התכנים שהוא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם, עם זאת, מפעיל האתר אינו יכול להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו\או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו\או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש, משכך, מפעיל האתר ו\או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר / עקיף, תוצאתי או מיוחד / כספי או אחר, שנגרם למשתמש/רוכש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, או הרעה במצב שייגרמו מכל סיבה שהיא.

יב. מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו\או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

יג. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, לא יישא מפעיל האתר בסכום נזק העולה על מחיר המוצר אשר הוזמן ושולם עד אותה עת על-ידי המשתמש.

 1. הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר

א. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש.

ב. מפעיל האתר עושה מאמצים רבים לרכז ולעבד את התכנים בדיוק המירבי, אך יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יהיו טעויות, אם ברצון המשתמש להשתמש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת ולכן כל החלטה בדבר השימוש בתכנים שתמצא באתר תעשה על אחריות המשתמש בלבד.

ג. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין מפעיל האתר והנו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.

ד. על-מנת ליהנות מהשירותים המוצעים באתר, באחריות הלקוח לדאוג לחיבור רציף ומהיר של מכשיר הצפייה לרשת האינטרנט.

ה. ידוע למשתמש כי איכות החיבור לאינטרנט תלויה, בין היתר, בספק הגישה וספק התשתית לאינטרנט, היקף השימושים האחרים שעושה הלקוח בפס העומד לרשותו באותו הזמן וכן באיכות ציוד החיבור המצוי אצלו, מפעיל האתר אינו אחראי לכשלים ו/או תקלות בצפייה הנובעים מחיבור לקוי, מקוטע ו/או איטי לאינטרנט.

ו. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי צפייה בתכנים באמצעות האתר תעשה שימוש ברוחב הפס של חיבור האינטרנט המצוי אצלו, ומשכך יתכן כי תפגע יכולת לעשות שימוש ברוחב הפס המלא של האינטרנט לצרכים אחרים באופן מקביל, ולא תהיה לו טענה בשל כך.

ז. התכנים באתר משקפים גישה, דרך או דעה אישית מסוימת של יוצרם וכך יש להתייחס אליהם, בזהירות המתבקשת, אם תחליט להסתמך על התכנים או לפעול לפיהם – חלה עליכם האחריות המלאה והבלעדית לפעילותכם ולתוצאותיהן.

 1. הרשמה לאתר

א. על מנת לבצע רכישה של מוצר כלשהו באתר, יהיה עליך להירשם לאתר.

ב. ההרשמה לאתר תדרוש מסירת פרטים כגון: שם מלא, כתובת, דוא"ל וטלפון. 

ג. לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי המשתמש במערכת.

 1. תנאי סף לביצוע עסקה ו/או רכישה באתר:

א. האתר מאפשר למשתמשיו רכישה נוחה, קלה ובטוחה של המוצרים הדיגיטליים הנרכשים באתר.

ב. כל משתמש רשאי להשתתף בהליך רכישה של השירותים ולהפוך ללקוח במערכת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

ג. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.

ד. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

ה. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

ו. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד, העסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

ז. יודגש כי בעת מסירת פרטי האשראי, תועבר לאתר של חברת הסליקה אשר עמה יעבוד מפעיל האתר (להלן: "חברת הסליקה").

ח. ייתכן כי לצורך תהליך השלמת הרכישה לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי למערכת של חברת הסליקה, תידרש לאמת את זהותך ע"י קוד שיישלח אליך בהודעת SMS או במייל חוזר או בדרכים נוספות אותן רשאית חברת הסליקה לשנות מעת לעת.

ט. יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע"י חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד, מפעיל האתר אינו שומר ו/או מנהל פרטים אלו. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, מפעיל האתר אינו אחראי לאבטחתם ו\או לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעיל האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו. 

י. על אף האמור לעיל, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שיבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי ו/או PAY PAL.

יא. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לו.

יב. המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית.

יג. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

 1. המוצרים הדיגיטליים הנמכרים באתר:

א. המוצרים הנמכרים באתר הינם מוצרים דיגיטליים, לרבות אך לא רק : סדנאות מוקלטות וקורסים דיגיטליים בתשלום.

ב. כל המוצרים הדיגיטליים המוצעים לרכישה באתר מוצעים בתשלום חד פעמי וזמן ההרשאה לשימוש בתוכן משתנה (שבועיים עד חצי שנה) על פי הכתוב בעמוד של כל מוצר.

ג. לכל סרטון דיגיטלי ישנו תקציר כתוב ולחלקם ישנם גם קבצים וסרטונים נוספים הניתנים להורדה לנרשמי הסדנה/קורס.

ד. כמו כן לכל מוצר דיגיטלי ישנו תמצית אודות המוצר ונתונים טכניים הכוללים את דרישות החומרה ו/או התוכנה הנדרשות על מנת להשתמש במוצר. על המשתמש חלה החובה והאחריות הבלעדית לקרוא ולהבין מהו המוצר והאם יש לו את החומרה ו/או את התוכנה הנדרשות על מנת להשתמש במוצר זה.

ה. אי עמידה בדרישות החומרה ו/או התוכנה למוצר ו/או אי הבנת המשתמש את הוראות השימוש לא ישמשו סיבה ו/או עילה לביטול הרכישה.

ו. מפעיל האתר רשאי לשנות בכל עת לפי ראות עיניו את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

ז. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של מפעיל האתר.

ח. יובהר כי תמונות המוצרים הדיגיטליים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מפעיל האתר.

ט. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי מפעיל האתר, יהא רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

י. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים.

יא. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.

יב. מפעיל האתר אינו מתחייב כי כל המוצרים יהיו זמינים לאספקה ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין עובדה זו.

יג. המחירים המוצגים באתר הם ללא מע"מ, וניתנת קבלה ולא חשבונית מס (עוסק פטור)

יד. קבלה תישלח למייל שמסר המשתמש לאחר אישור העסקה ע"י חברת חשבונית ירוקה.

טו. מפעיל האתר רשאי לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו\או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד המשתמש ו\או צד ג'.

טז. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל ו\או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לרכוש באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיו, הפרת תקנון זה ו\או בגין אי תשלום.

יז. המוצרים הינם אישיים ובלתי ניתנים להעברה – אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים ו/או המוצרים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, ו\או לפרסם ו\או לשדר ו\או להקרין פומבית ו\או להשמיע פומבית ו\או ליצור עבודות נגזרות, ו\או להקצות ו\או למסור כרישיון ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו\או בתכנים ו/או במוצרים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעיל האתר .

יח. במידה ולמפעיל האתר יהיה חשש סביר שהמשתמש מפר ו/או יפר ס' ב' לעיל, המשתמש ייחסם ויינקטו נגדו הליכים משפטיים , כמו כן המשתמש ישפה ויפצה את מפעיל האתר בכל נזק אשר ייגרם לו כתוצאה מההפרה. 

יט. עליך לפעול עפ"י הוראות אלו ובכפוף לשמירה על זכויות קניין רוחני של צד ג', עליך להשתמש בתמונות באופן שלא יפר זכויות קניין רוחני של צד ג', לרבות סימני מסחר, האחריות המלאה לכך היא עליך בלבד, כל פעולה ושימוש בתמונות על ידך אשר יהוו הפרה ו/או אשר בגינם יהיו תביעות ו/או דרישות נגדך, באחריותך בלבד ומפעיל האתר פטור מכל אחריות לכך, לרבות שיפוי. 

 1. ביטול עסקה:

א. רכישת מוצר מהווה "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995.

ב. בהתאם להוראות סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 לרוכש לא עומדת הזכות לבטל עסקה ביחס ל"מידע" כהגדרתו הנ"ל, לכן למשתמש לא תהיה זכות כלשהי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי לאחר אישור העסקה ולאחר שהמוצרים יהיו זמינים לשימוש.

ג. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענהו/או דרישה בנימוק של אי התאמה של המוצרים ו/או אי עמידה בדרישות החומרה ו/או התוכנה ו/או אי הבנת הוראות השימוש לצורך ביטול העסקה.

ד. מפעיל האתר רשאי להפסיק את השירותים המסופקים לרוכש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראה מפעיל האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים ו\או במקרה בו המשתמש הפר את תנאי ההתקשרות עמו לרבות הוראות תקנון זה.

 1. קניין רוחני.

א. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר את עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות למפעיל האתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.

ב. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו\או זכות כלשהם בתכולת האתר ו\או בחלק ממנו ו\או בקוד האתר ו\או בתכנים.

ג. אין להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, ו\או לפרסם ו\או לשדר ו\או להקרין פומבית ו\או להשמיע פומבית ו\או ליצור עבודות נגזרות, ו\או להקצות ו\או למסור כרישיון ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו\או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעיל האתר, חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעיל האתר.

ד. האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.

ה. המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

ו. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.

ז. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעיל האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעיל האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

ח. כמו כן יובהר ישנם תכנים אשר אינם שייכים בהכרח למפעיל האתר אלא ניתן למפעיל האתר רשות לבצע שימוש מסחרי בדרך של רישיון כדין.

ט. כל ס' בהקשר של קניין רוחני כפי שהובא לעיל יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים אלו.

 1. פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר:

א. מפעיל האתר או מי מטעמו לא יישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעיל האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הטיפוליים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.

ב. ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").

ג. אין מפעיל האתר מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

ד. קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעיל האתר לא יישא בכל אחריות בקשר לכך.

ה. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

ו. כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעיל האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.

ז. מפעיל האתר יהיה רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט.

ח. אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.

ט. מבלי לגרוע מן האמור, מפעיל האתר אינו אחראי לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

אם אתרים או שירותים של בעלי אתרים אחרים מקושרים לאתר זה, הם ימשיכו להיות מעוצבים ומסופקים ע"י צד שלישי. אין לנו שום השפעה על העיצוב, התוכן או הפונקציות של שירותי הצד השלישי ואנו במפורש מבדלים עצמנו מכל תוכן המסופק באמצעות לינק לאתר של צד שלישי. אנא זכור/זכרי כי אתרים של צדדים שלישיים, המקושרים לאתר זה, עשויים לשתול Cookies שלהם במכשיר שלך כדי לאסוף מידע אישי. אין לנו שום השפעה על זה. במקרים כאלה אם תרצה לקבל מידע נוסף, תצטרך/י לקבלו ישירות מהבעלים של אותם אתרי צד שלישי, המקושרים לאתר זה.

 1. הפסקת שימוש ושיפוי:

א. מפעיל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.

ב. במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, יהא מפעיל האתר, לפי שיקול דעתו, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

ג. המשתמש ישפה את מפעיל האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעיל האתר ו/או למי מטעמו על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

ד. מפעיל האתר אינו מתחייב כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

ה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעיל האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת השירות נשוא העסקה במועדים שנקבעו, רשאי מפעיל האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.

 1. המחאת זכויות וחובות

א. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעיל האתר רשאי להמחאות את התחייבויותיו ולהסב זכויותיו, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיו, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.

ב. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

 1. שימושים אסורים:

א. המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.

ב. המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

ג. המשתמש אינו רשאי להמחאות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של מפעיל האתר. מפעיל האתר מודיע בזאת כי מדיניותו היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא יאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

ד. המשתמש אינו רשאי לפגוע בשמו הטוב של מפעיל האתר ו/או במוניטין האתר ובשירותיו, חל איסור להפיץ דברי דיבה, לשון הרע ו/או להשמיץ בפומבי את מפעיל האת ו/או את האתר ו/או את שירותי האתר.

 1. דין וסמכות שיפוט:
 2. הדין החל על הסכם זה וכן כל תביעה ו/או סכסוך ו/או מחלוקת הנובעת כתוצאה מהסכם זה יהיה דין מדינת ישראל בלבד.

2.סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתו של המפעיל להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

 1. תנאים נוספים:

א. המחירים המוצגים בשירותים, תנאי השימוש, מספר התשלומים וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר, אשר יהא רשאי לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

ב. השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעיל האתר אינו נותן כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

ג. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 1. שירות לקוחות ויצירת קשר:

א. פנייה לשירות בכל נושא תיעשה בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת info@magnor.co.il   או למספר טלפון *6139

ב. הפנייה תיעשה תוך ציון הפרטים המלאים, והנהלת האתר מבטיחה לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות.

מדיניות הפרטיות

 1. מדיניות הפרטיות:

מפעיל האתר מכבד את פרטיות המשתמשים באתר, אותו הוא מנהל ומפעיל.

הצהרה זו מסבירה את מדיניות הפרטיות של האתר: את דרכי האיסוף, השימוש, הגילוי, השמירה וההגנה על המידע של המשתמשים.

בעת רישום באתר, מפעיל האתר יקבל מידע שאתה תספק באופן וולונטרי.

מידע זה יכלול פרטים אישיים כגון שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך או כל מידע אחר שתספק. לידיעתך, אינך נדרש על פי חוק לספק לנו מידע אישי. האתר אינו מופנה לילדים מתחת לגיל 16 והמפעיל אינו אוסף במכוון או ביודעין מידע אישי על משתמשים אלה.

אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת על ידי פרסום גרסה מעודכנת באתר זה, לרבות תאריך תחילה של הגרסה המתוקנת.

אנו נודיע על שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות באמצעות האתר ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

 1. המידע שיסופק על ידך:

מידע אישי:

מידע אישי הוא מידע המתייחס לאדם שניתן לזהותו במישרין או בעקיפין, על-ידי התייחסות לפרטים מזהים כגון שם, נתוני מיקום, מזהה מקוון או נתונים פיזיים, פיזיולוגים, גנטיים, נפשיים, כלכליים , תרבותיים או חברתיים של אותו אדם.

הרשמה לאתר בעת רכישה:

על מנת לבצע רכישת מוצר כלשהו באתר , יהיה עליך להירשם לאתר.

במהלך הרישום לאיזה מן השירותים שיוצעו באמצעות הפלטפורמה, ייתכן ותתבקש לבחור בסיסמה אישית אשר תזהה אותך בעת השימוש באילו מהשירותים. פעולה זו מאפשרת שימוש בטוח יותר של הלקוח בשירותים. בנוסף, ייתכן ותידרש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת, דואר אלקטרוני, טלפון ופרטים נוספים שנחוצים כדי לאפשר לך גישה למידע משתנה באתר. לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי המשתמש במערכת וכדי לבצע רכישה תידרש למסור את פרטי כרטיס האשראי (פרטי כרטיס האשראי יישמרו אצל חברת הסליקה בלבד).

רכישת מוצר באתר

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 • המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר הינו מחיר המוצר העדכני. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
 • האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

 

הרשמה לרשימת דיוור:

אנו מציעים מידע על הפעילויות ופרסומים לגבי מוצרים שלנו ו/או של צד ג'. על מנת להירשם לרשימת הדיוור, נדרשים פרטים אישיים כגון שם ודואר אלקטרוני.

איסוף, עיבוד ושימוש במידע זה נעשה על פי החוק.

במידה שמידע אישי נדרש בעת רישום לשירותים באתר, נדרוש ממך רק את המידע הדרוש באופן ישיר למתן שירותים אלו. מסירת כל מידע אישי הינו וולונטרי.

 1. מידע אשר נאסף באופן אוטומטי:

בעת השימוש באתר מתבצע רישום ואיסוף אוטומטי של נתוני פעילות באתר של המשתמש.

בעת גישה לאתר, השרתים של מפעיל האתר ירשמו מידע כגון: סוג גרסת הדפדפן, מערכת ההפעלה של המשתמש, כתובת האתר המפנה, כתובת ה- IP ותאריך ושעת הגישה לאתר.

כאשר אתה משתמש באתר, מפעיל האתר יאסוף מידע על הפעילות שלך, לדוגמה, זמן הכניסה והיציאה שלך, משך השהות באתר, דפי האינטרנט שבהם צפית או תוכן ספציפי בדפי אינטרנט, אמצעי פעילות ואת המיקום הגיאוגרפי של המכשיר שלך.

 1. שימוש במידע אישי:

מפעיל האתר מנהל את האתר, משפר, מפתח, ומגן על האתר מפני שימוש לרעה והפרת החוק.

מפעיל האתר עושה שימוש במידע אישי שאתה מספק באמצעות האתר למטרותיו העסקיות, כגון מענה לפניותיך או בקשות תמיכה, על מנת ליצור עמך קשר במהלך בקשתך לשירות כלשהו, על מנת לפרסם מידע ותכנים ולהודיע על שינוי במתן השירותים.

מפעיל האתר משתמש במידע, כולל מידע אישי, אשר מפעיל האתר וספקי השירות שלו אוספים באמצעות האתר על מנת להבין את האינטרסים וההתנהגויות של המשתמשים על בסיס אנונימי, ללא שם, על מנת שיוכל לספק תוכן מותאם להעדפות המשתמשים.

בכפוף לחוקים הקיימים, ישתמש מפעיל האתר במידע אישי כדי לאכוף את תנאים אלו, לאכוף את מדיניות פרטיות זו, על מנת לעמוד בצווי בית המשפט, לסייע לרשויות אכיפת החוק, לגבות חובות, למנוע הונאה, גזל, הפרות, גניבות זהות וכל שימוש לרעה אחר בשירותים ולנקוט כל פעולה בכל מחלוקת משפטית או הליך.

מפעיל האתר מתחייב לעבד מידע אישי אך ורק למטרות המתוארות במדיניות זו.

בהסכמתך, אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי:

–  לספק לך תוכן כגון: מאמרים, מידע על פרסומים, מוצרים וקורסים באמצעות דואר אלקטרוני.

–  שימוש במיקום הגיאוגרפי המדויק שלך כדי לספק שירותים מבוססי מיקום.

יש לך זכות לבטל את הסכמתך בכל עת.

 1. שיתוף מידע מזהה אישית עם צדדי ג':

-המפעיל לא ימכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך.

-המפעיל יהיה רשאי לחשוף את המידע, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:

-חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים ולצרכי אבטחת מידע (לרבות זיהוי שלך) וכן בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה בחשבונך. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספק אותו המפעיל.

-המפעיל ימסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים.

-במקרה בו המפעיל ימצא כי פעולותיך בשירותים מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

 1. דיוור ישיר אלקטרוני:

מפעיל האתר רשאי לשלוח למשתמש מעת לעת מידע בדואר אלקטרוני לגבי פרסומי תוכן. מידע זה יישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת. תמיד תוכל לבטל את הסכמתך ולהפסיק לקבל מאיתנו דואר אלקטרוני, עם קבלת הודעת הסיום שלך.

 1. מידע שנאסף באופן אנליטי:

הנתונים המצטברים אשר נאספים אינם ניתנים לזיהוי. אנו משתמשים בו למטרות עסקיות לגיטימיות ועשויים להשתמש בכלים אנליטיים סטנדרטיים.

מפעיל האתר אוסף מידע שאינו ניתן לזיהוי באמצעות Google Analytics. נתוני Analytics כוללים לדוגמה את סוג הדפדפן, שפת הדפדפן, סוג מערכת ההפעלה, שם התחום של ספק שירותי האינטרנט, כתובת ה- IP של המכשיר, דפי אינטרנט שביקרת בהם, פעמים ותאריכים של ביקורים והתוכן אליו את/ה ניגש/ת באמצעות האתר.

נוהלי הפרטיות של כלים אלה כפופים למדיניות הפרטיות של אותם גופים. לפיכך, מפעיל האתר מעודד אותך לקרוא את מדיניות Google בנוגע לשירותי הניתוח שלה, בכתובת:

מפעיל האתר משתמש במידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר ומשתף אותו עם שותפיו למטרות עסקיות לגיטימיות. אין לכך כל השפעה על הפרטיות שלך מפני שאין דרך סבירה לחלץ נתונים מהמידע המצטבר אשר ניתן לשייכו אליך.

 1. עוגיות, משוואות רשת וטכנולוגיות דומות:
 2. “Cookie” הינה קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- Cookies היא בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים.
 3. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו (וכל עוד לא תשנה את הגדרות הדפדפן שלך לצורך חסימתן) הינך מתיר לתמי קטש wix yourself"" ל"שתול" Cookies על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב – Cookie, ולזהותך על פיה.
 4. באמצעות Cookies " wix yourself" עשוי, בהתאם לשיקול דעתו, לפרסם מידע אודותיו באתרים שונים בהם תגלוש (להלן: "ספקי צד ג'"). במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביך ו" wix yourself" עשוי לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפניך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית.
 5. המפעיל אינו אחראי לתפעול האתרים של ספקי צד ג' או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד ג'.
 6. במידה והנך מעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתך באתר אינטרנטי, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. במידה ואינך יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. שים לב כי אם תשבית את קבצי ה- Cookies יתכן כי זה יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותייך והרגלי הגלישה שלך.

 

 1. תקנות GDPR EU) 2016/679) להגנת הפרטיות:

מפעיל האתר מעבד מידע אישי ומחזיק המידע (כהגדרת מונח זה בתקנות (EU) 2016/679) (GDPR ). בתפקידו כמחזיק המידע, מפעיל האתר התחייב למלא את זכויותיהם של המשתמשים. סעיף זה חל על עיבוד של מידע אישי.

אנו מבססים את העיבוד של מידע אישי על בסיס חוקי כדלקמן:

כל עיבוד של מידע אישי הקשור אליך ומבוסס על הסכמתך.

אנו נעבד מידע אישי הקשור אליך כדי לעמוד בהתחייבות משפטית ולהגן על האינטרסים החיוניים שלך ושל אחרים.

אנו מעבדים מידע אישי הקשור אליך לצורך האינטרסים הלגיטימיים שלנו למטרות הבאות:

–  דרכי התקשרות עמך, כולל שיווק ישיר או כיצד את/ה יכול לתקשר אתנו דרך האתר;

–  אבטחת סייבר;

–  תמיכה, קשרי לקוחות, שירות לקוחות;

–  פיתוחים ושיפורים של האתר והשירותים לטובתך ולטובת משתמשות/ים אחרים;

–  זיהוי הונאה ושימוש לרעה בשירות;

בכל עת הנך רשאי לפנות למפעיל האתר על מנת:

לצורך גישה למידע האישי שמפעיל האתר שומר עליך. מפעיל האתר יצטרך לבקש ממך לספק אישורים כדי לוודא שאתה מי שאתה טוען להיות. אם תגלה שהפרטים בחשבונך אינם מדויקים, מלאים או מעודכנים, באפשרותך לספק למפעיל האתר את המידע הדרוש כדי לתקן זאת.

עליך לשלוח הודעת דואר אלקטרוני עם הכותרת הבאה: "בקשה לגישה למידע האישי שלי".

לפנות למפעיל האתר בכתובת: על מנת לקבל עותק של המידע האישי שמפעיל האתר שומר עליך וכדי לאמת את דיוק הנתונים.

עליך לשלוח הודעת דואר אלקטרוני עם הכותרת הבאה : "קבלת עותק של הפרטים האישיים שלי".

אם אתה מעוניין שמפעיל האתר יסיר או יבטל את הסכמתך לעיבוד מידע אישי הקשור אליך, פנה למפעיל האתר בכתובת: ומפעיל האתר יגיב בזמן סביר.

עליך לשלוח הודעת דואר אלקטרוני עם הכותרת הבאה : "הסרת הסכמתי לעיבוד מידע אישי".

אם ברצונך שמפעיל האתר ימחק נתונים שסיפקת באמצעות האתר, פנה למפעיל האתר בכתובת: ומפעיל האתר יגיב בזמן סביר.

עליך לשלוח הודעת דואר אלקטרוני עם הכותרת הבאה : "מחיקת מידע שסופק על ידי".

לאחר שמפעיל האתר מוחק פרטים אישיים הקשורים אליך, העתקים מהמידע יישארו ויגובו במשך תקופת זמן של עד שישה חודשים לפני שהם נמחקים משרתי מפעיל האתר.

באפשרותך לבקש להעביר מידע אישי הקשור אליך בהתאם לזכותך לניידות נתונים.

יש לך את הזכות לא להיות כפוף להחלטה המבוססת אך ורק על עיבוד אוטומטי, כולל פרופיל, אשר מייצרת השפעות משפטיות לגביך או עלולות להשפיע עליך באופן משמעותי.

יש לך זכות להגיש תלונה לרשות פיקוח על הגנת הפרטיות במקום מגוריך, מקום עבודתך אם בוצעה הפרה לכאורה של תקנות אלו.

פרטים נוספים על זכויותיך במסגרת חוקי האיחוד האירופי להגנה על הפרטיות, זמינים באתר האינטרנט של הנציבות האירופית: 

מפעיל האתר מבצע הערכות תקופתיות של נוהלי עיבוד הנתונים והפרטיות שלו, על מנת לוודא שהוא עומד במדיניות זו, וכדי לוודא שהמדיניות מוצגת כראוי ונגישה.

אם יש לך חששות לגבי האופן שבו מפעיל האתר מעבד מידע אישי הקשור אליך, את/ה מוזמן לפנות למפעיל האתר בכתובת: 

מפעיל האתר יבדוק את שאלתך ויעשה מאמצים בתום לב כדי לפתור כל מחלוקת קיימת או פוטנציאלית עמך.

 1. שימור מידע:

אנו שומרים מידע אישי לפי הצורך למטרות לגיטימיות ומשפטיות.

מפעיל האתר שומר ומאחסן מידע אישי הקשור אליך כל עוד אתה משתמש באתר.

למרות האמור לעיל, מפעיל האתר יאחסן וישמור מידע אישי הקשור אליך למשך זמן סביר של עד שישה חודשים לאחר שתבחר לבטל את הרישום לאתר, או עד שמפעיל האתר ימחק מידע אישי הקשור אליך בהתאם לבקשתך.

מפעיל האתר יעשה מאמצים על מנת להבטיח שהמידע האישי יישמר לא יותר מן הנדרש לצורך המטרות שעבורן מעובד המידע האישי.

בכל מקרה, כל עוד מפעיל האתר משתמש במידע אישי הקשור אליך כדי לספק את השירותים, מפעיל האתר ישמור על המידע האישי שלך, אלא אם החוק מחייב אותו למחוק אותו, או אם מפעיל האתר יקבל את בקשתך למחוק את הפרטים האישיים, בהתאם לחוקים המתאימים, או אם מפעיל האתר יחליט למחקו לפי שיקול דעתו.

 1. אבטחת מידע:

מפעיל האתר מטמיע מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת מידע אישי, כדי למזער את הסיכונים של גניבה, נזק, אובדן מידע או גישה לא מורשית או שימוש במידע.

מפעיל האתר דואג לגבי שמירה על סודיות המידע האישי הקשור אליך.

אמצעים אלה מספקים אבטחה סטנדרטית בתעשייה. עם זאת, למרות שמפעיל האתר עושה מאמצים כדי להגן על פרטיותך, מפעיל האתר אינו יכול להבטיח כי השירותים יהיו חסינים מפני כל עוול, תקלות, יירוט או גישה בלתי חוקית, או סוגים אחרים של שימוש לרעה.

 1. יצירת קשר:

מפעיל האתר מציית בקפידה להוראות החוק ומכבדת את זכות המשתמשים באתר לפרטיות.

אם יש לך שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות של האתר, צור אתנו קשר על פי הפרטים הבאים ונעשה מאמצים לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

אנא צרי/צור קשר בכתובת: לקבלת מידע נוסף.

 

תקנון האתר ומדיניות הפרטיות באתר הינם רכושו הבלעדי של מפעיל האתר ומשכך חל איסור להעתיק אותם ו/או חלק מהם.